Itä-Suomen Metsälannoitus Oy

Pyy­dä tarjous

Tietoa metsänlannoituksesta

  • Met­sän­lan­noi­tus lisää met­sän kas­vua vuo­sit­tain 2–4 m³/ha, yhden lan­noi­tus­ker­ran vai­ku­tusai­ka on 6–10 vuot­ta. Yhteis­kas­vun­li­säys on noin 15–25 m³/ha per lannoituskerta.
  • Vuo­tui­nen kor­ko lan­noi­tusin­ves­toin­nil­le on par­hail­laan jopa 20%, met­sän­lan­noi­tus on yksi tuot­toi­sim­mis­ta met­sä­ta­lou­den investoinneista!
  • Met­sän­lan­noi­tuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta run­got järey­ty­vät voi­mak­kaam­min -> suu­rem­pi osuus puus­tos­ta arvo­kas­ta tuk­kia, lisäk­si nopeam­pi run­ko­jen järey­ty­mi­nen lyhen­tää kiertoaikaa.
  • Par­hai­ta koh­tei­ta ovat 30 – 70 vuo­ti­aat, hyvä­kas­vui­set havupuumetsiköt.
  • Met­sän­lan­noi­tus kan­nat­taa kes­kit­tää juu­ri har­ven­net­tui­hin ja noin 10 vuo­den pääs­tä uudis­tet­ta­viin tai har­ven­net­ta­viin metsikkökuvioihin.

Ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kartoitus

  • Teem­me koko ura­kan suun­nit­te­lus­ta lopul­li­seen toteu­tuk­seen avai­met käteen – periaatteella.
  • Tar­vit­taes­sa etsim­me val­mii­den met­sä­suun­ni­tel­mien tai maas­to­käyn­nin avul­la par­haat ja tuot­ta­vim­mat koh­teet tiloil­ta­si joi­den poh­jal­ta teem­me halua­mal­le­si bud­je­til­le sopi­van lannoitussuunnitelman.
  • Lan­noi­tuk­sen tilaa­jal­le kar­toi­tus on ilmainen.