Boorilannoitus — Terve metsä takaa tuoton

Boorinpuutos

Boo­rin­puu­tos on vaka­va ravin­ne­häi­riö, joka pahim­mil­laan tyreh­dyt­tää met­sän kas­vun ja aiheut­taa paho­ja laa­tu­vau­rioi­ta. Kor­jaa­ma­ton boo­rin­puu­tos aiheut­taa met­sä­no­mis­ta­jal­le suu­ria tulon mene­tyk­siä ja jopa tappioita.

Boo­rin­puu­tos on yleis­tä Itä- ja Kes­ki-Suo­men vil­ja­vil­la kas­vu­pai­koil­la, pel­lon­met­si­ty­sa­lueil­la ja van­hoil­la kas­ki- sekä laidunmailla.

Boorinpuutoksen oireet:

  • Heik­ko pituuskasvu
  • Moni­lat­vai­suus
  • Run­ko­jen mut­kai­suus / lenkoutuminen
  • Vaka­va puu­tos aiheut­taa pui­den pensastumisen

Boorilannoitus

Boo­ri­lan­noi­tus on ainoa puu­tok­sen kor­jaa­va toi­men­pi­de ja se palaut­taa neu­las­ten boo­ri­pi­toi­suu­den nor­maa­lil­le tasol­le puo­len vuo­den kulut­tua lannoituksesta.

Met­sä­maas­sa boo­rin­puu­tok­sen ja ‑myr­ky­tyk­sen ero on pie­ni, joten boo­ria annet­taan vain 2–3 kiloa heh­taa­ria koh­ti. Lan­noit­taes­sa on myös erit­täin tär­ke­ää saa­da aikaan mah­dol­li­sim­man tasai­nen levi­tys koko käsi­tel­tä­väl­le alu­eel­le. Lan­noi­tuk­sen onnis­tu­mi­nen var­mis­te­taan ammat­ti­lai­sen avulla!

Boo­ri­lan­noi­tus kan­nat­taa teh­dä heti kun puu­te on havait­tu, sil­lä rahal­li­set mene­tyk­set kas­va­vat puus­ton järey­tyes­sä. Jos uudis­tus­kyp­säs­sä met­säs­sä havai­taan boo­rin­puu­tos, kan­nat­taa se lan­noit­taa uudis­tuk­sen yhtey­des­sä, jot­ta uusi puusu­ku­pol­vi sääs­tyy vaurioilta.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous