Metsänlannoitus — Parempaa tuottoa metsästä

Metsänlannoituksen hyödyt

Met­sän­lan­noi­tus on yksi tuot­ta­vim­mis­ta met­sä­ta­lou­den inves­toin­neis­ta. Lan­noit­ta­mal­la met­sän kas­vu kiih­tyy ja hiven­ra­vin­tei­den lisäyk­ses­tä joh­tu­van laa­dun paran­tu­mi­sen ja voi­mak­kaam­man järey­ty­mi­sen ansios­ta met­sä­si tuk­kio­suus kasvaa.

Lisäkasvua ja nopeampaa järeytymistä

Lan­noi­tus lisää met­sä­si kas­vua, ja nopeut­taa run­ko­jen järey­ty­mis­tä. Näin ollen saat tule­vis­sa hak­kuis­sa enem­män puu­ta ja enem­män tuk­kia. Ker­ta­lan­noi­tuk­sen kas­vun­li­säys on 15–25 kuu­tio­ta per hehtaari.
Met­sä­lan­noi­tuk­sen vuo­tui­nen tuot­to sii­hen sitou­tu­neel­le pää­omal­le on jopa 15%.

Lannoitus korjaa metsäsi ravinnepuutokset ja vajaukset

Boo­rin­puu­tos on vaka­va vai­va ja pahim­mil­laan se tyreh­dyt­tää met­si­kön kas­vun ja pilaa laa­dun. Pie­nem­mät hiven­ra­vin­tei­den puu­tos­ti­lat lisää­vät len­kout­ta ja moni­haa­rai­suut­ta, mikä joh­taa tuk­kio­suu­den hei­ken­ty­mi­seen ja met­si­kön arvon ja tuo­ton alentumiseen.
Pie­nem­mät hiven­ra­vin­tei­den puu­tok­set kor­jaan­tu­vat kas­vu­lan­noit­teis­sa ole­vil­la hiven­ra­vin­teil­la. Vaka­vat boo­rin­puu­tok­set tulee kor­ja­ta eril­li­sel­lä boorilannoituksella.

Nopeampaa kasvua ja järeytymistä metsänlannoituksella

  • Met­sä­lan­noi­tuk­sel­la saa­daan n. 2–4 m³ kas­vun­li­säys 6–9 vuo­dek­si, koko­nais­kas­vun­li­säys 15–25 m³/ha.
  • Nopeam­pi run­ko­jen järey­ty­mi­nen kas­vat­taa tuk­kio­suut­ta hak­kuis­sa ja lyhen­tää kiertoaikaa.
  • Tehok­kaa­seen urak­kaan riit­tää jo muu­ta­man heh­taa­rin lan­noi­tus­koh­de, ei siis tar­vet­ta suu­ril­le yhteishankkeille.
  • Ris­ki­tön sijoi­tus; met­sän­lan­noi­tuk­sel­la saa­daan aina vähin­tään 12 m³/ha kasvunlisäys.

Lannoitteet

Met­sän­lan­noi­tuk­seen kan­gas­mail­la käy­täm­me Yaran met­sä­sal­pie­ta­ri ja met­sän NP lan­noit­tei­ta. Met­sä­sal­pie­ta­ri sopii män­ty­met­siin, eten­kin ensi­lan­noi­tuk­seen. Met­sän NP, joka sisäl­tää typen lisäk­si myös fos­fo­ria ja boo­ria on kuusi­koi­den lan­noi­tuk­sis­sa käyt­tä­mäm­me lan­noi­te ja sil­lä saa­daan­kin huo­mat­ta­vas­ti parem­pia tulok­sia kuin pel­käl­lä typ­pi­lan­noit­teel­la. Kum­mas­sa­kin lan­noit­tees­sa on typen ja fos­fo­rin lisäk­si myös boo­ria ja mui­ta hiven­ra­vin­tei­ta, mil­lä huo­leh­di­taan maa­pe­rän ravin­ne­ta­sa­pai­nos­ta. Boo­ri­lan­noi­tuk­siin käy­täm­me myös eril­lis­tä Bort­rac boo­ri­lan­noi­tet­ta. Kaik­ki käyt­tä­mäm­me lan­noit­teet ovat juu­ri met­sän­lan­noi­tus­käyt­töön suunniteltuja.

Metsänlannoitus parantaa metsätalouden kannattavuutta, koska se

  • Lisää puus­ton kas­vua ja hakkuumahdollisuuksia
  • Aikais­taa har­ven­nus – ja uudistushakkuutuloja
  • Nos­taa met­sään sitou­tu­neen pää­oman tuottoa

Par­hai­ta lan­noi­tus­koh­tei­ta ovat hyväs­sä kas­vus­sa ole­vat kui­vah­ko­jen (VT) ja tuo­rei­den (MT) kan­kai­den män­ni­köt, sekä tuo­rei­den ja leh­to­mais­ten (OMT) kuusikot.

Eni­ten tila­vuus­kas­vu lisään­tyy kes­ki-ikäi­sis­sä havu­puu­val­tai­sis­sa met­si­köis­sä, jois­sa kui­tu­puu­mit­tai­set run­got järey­ty­vät nopeas­ti tuk­ki­puuk­si. Met­sän­lan­noi­tus lyhen­tää met­si­kön kier­toai­kaa ja kas­vat­taa tuk­ki­pro­sent­tia, jol­loin met­sä­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus paranee.

Met­sän­lan­noi­tus, Timo Mak­ko­nen, Bjär­ne Hägg­man. 2008

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous